. . .

Účel revizí elektrických zařízení

 

Účelem revize je ověřit, zda elektrické zařízení je v souladu s bezpečnostními předpisy a stanovenými technickými požadavky příslušných norem; revize může zahrnovat i ověření provozního stavu zařízení.

Nová elektrická zařízení, stejně jako úpravy a rozšíření existujících zařízení musí být revidovány před jejich uvedením do provozu. Elektrická zařízení, musí být revidována ve stanovených časových intervalech. Cílem pravidelných revizí je předcházení závadám, které mohou nastat a tím přerušit provoz nebo vyvolat nebezpečný stav.

Termíny na provádění revizí vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v ČSN 33 1500 a technické požadavky na provádění revizí elektrických instalací jsou uvedeny v ČSN 33 2000-6 ed. 2. Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do jednotlivých tříd stanovuje vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

Termíny na provádění určených technických zařízení jsou dány vyhláškami a příslušnými technickými normami.

 

Požadavky na provádění revizí elektrických zařízení a spotřebičů jsou uvedeny v normách ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 ed. 2.
Revize má zahrnovat: vizuální prohlídku, měření a zkoušení a musí být prováděny s odvoláním na příslušnou elektrotechnickou dokumentaci a její specifikace.
Při revizi se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje především se zřetelem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před zničením nebo poškozením.
Jestliže zjištěné závady představují bezprostřední nebezpečí, musí být neprodleně odstraněny nebo musí být vadné části neprodleně odpojeny a zajištěny proti opětovnému připojení.
Revize musí být prováděny osobami znalými s příslušnými zkušenostmi s revizemi elektrických zařízení.

 

Publikováno 13. 02. 2019

 

Menu